Publikacje

 • Budziński B., Majer S., Analiza natężenia ruchu pomiędzy drogą ekspresową S3 a dotychczasową DK 3 Transport, Logistyka, Porty, SITK RP Szczecin, Szczecin, 0/2015, s. 16-23
 • Budziński B., Majer S., Analiza wzmocnienia podłoża pod konstrukcje nawierzchni dróg obciążonych ruchem lekkim i średnim według KTKNPIP, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1/II/2016, s. 91-98
 • Budziński B., Majer S., Indywidualne projektowanie nawierzchni w kontraktach prowadzonych w formule "projektuj-buduj , Przegląd Komunikacyjny, 11/2018 s. 20-23,
 • Budziński B., Majer S., Możliwe błędy w indywidualnym projektowaniu konstrukcji nawierzchni, Magazyn Autostrady, 4/2017, 24-28
 • Budziński B., Majer S., Utilization of recycled materials in road construction, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 : conference proceedings. Vol. 18. Energy and Clean Technologies Mining. Issue 4.2. Recycling air pollution and climate change, s. 247-252
 • Błyszko J., Majer S., Płyty drogowe - przyczyny powstania zarysowań na nawierzchni drogi dojazdowej, Inżynier Budownictwa, 3/2018 s. 69-76
 • Błyszko J., Majer S., Przyczyny powstawania rys płyt drogowych podczas ich układania, Awarie budowlane: zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcje: XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna red. Maria Kaszyńska Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 s. 977-986
 • Jurczak R., Majer S., Budziński B., Projektowanie i ocena nośności dolnych warstw konstrukcji i ulepszonego podłoża, Drogownictwo, 10/2018 s. 311-315
 • M. Abd Elrahman, M. El Madawy, S. Chung, S. Majer, O. Youssf, P. Sikora, An Investigation of the Mechanical and Physical Characteristics of Cement Paste Incorporating Different Air Entraining Agents using X-ray Micro-Computed Tomography, Crystals 2020, 10, 23; doi:10.3390/cryst10010023
 • Majer S., Analiza zdarzeń drogowych na wybranych rondach w Gorzowie Wielkopolskim Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie seria Materiały Konferencyjne nr 92 „Projektowanie rond doświadczenia i nowe tendencje”(zeszyt nr 151, 2010) s. 161-173
 • Majer S., Badania kapilarności czynnej i biernej wybranych gruntów mało spoistych i niespoistych. XV Seminarium Naukowe z cyklu regionalne problemy ochrony środowiska „Geotechnika w projektach wspieranych przez Unię Europejska na Pomorzu Zachodnim”, Politechnika Szczecińska, Katedra Geotechniki, Tuczno 6 – 7 lipca 2007 s. 87-97
 • Majer S., Drogi i konstrukcje nawierzchni drogowych, Izolacje, 2/2011 (153) s. 22-25
 • Majer S., Failure of a dn 600 gravelite strengthened road culvert in the road embankment, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 : conference proceedings. Vol. 18. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Issu 1.2. Hydrogeology, engineering geology and geotechnics s. 255-262
 • Majer S., Identyfikacja składu mineralnego gruntów spoistych za pomocą analizy derywatograficznej. XIV Seminarium Naukowe z cyklu regionalne problemy ochrony środowiska „Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej Profesora dr hab. Romana Racinowskiego”, Politechnika Szczecińska, Katedra Geotechniki, Międzyzdroje 2 – 3 czerwca 2006 s. 179-186
 • Majer S., Odwodnienie dróg i ulic – zagadnienia techniczne, Budownictwo drogowe Vademecum, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o., Warszawa, edycja 2016, s. 6-10
 • Majer S., Problemy z drogami krajowymi zastąpionymi drogami ekspresowymi na przykładzie byłej drogi krajowej nr 3 na terenie województwa zachodniopomorskiego, Magazyn Autostrady, 5/2014 s. 96-99
 • Majer S., Przystanki i pasy autobusowo-tramwajowe (PAT), Infrastruktura Transportu, 1/2012, s. 38-41
 • Majer S., Wpływ zmian w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na wymagane zagęszczenie gruntów, Magazyn Autostrady, 5/2015, 48-52,
 • Majer S., Zagęszczalność gruntów niespoistych, Izolacje 2013, nr 2, s. 72-76
 • Majer S., Naprawa nawierzchni drogowych, Magazyn Autostrady, 10/2015, 62-67,
 • Majer S., Nowe konstrukcje nawierzchni na zatokach autobusowych w Szczecinie, Wydawnictwo recenzowane materiałów konferencyjnych XLVII Konferencji Naukowej KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica’2001, Krynica 16-21 wrzesień 2000, vol. 4 s. 85-92.
 • Majer S., Nowe tendencje w uproszczeniu badań gruntów spoistych. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „ nowoczesne technologie w budownictwie drogowym”, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Dróg, Ulic i Lotnisk, Politechnika Poznańska, Poznań 8-9 września 2005, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 486-496
 • Majer S., Spękania niskotemperaturowe nawierzchni drogowych, Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele, 6/2012, s. 38-41
 • Majer S., The Effect of Determination of Ground Conditions on Expressway Embankment Foundation, 4rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2019) JUN 17-21, 2019 , IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 603 (2019) 032069 doi:10.1088/1757-899X/603/3/032069
 • Majer S., Trudności z klasyfikacją gruntów spoistych do celów drogowych Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandenburg, Szczecin 2006. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, s. 55 – 63
 • Majer S., Wilgotność optymalna a podstawowe parametry gruntów spoistych. XIII Seminarium Naukowe z cyklu regionalne problemy ochrony środowiska „Regionalne Problemy Ochrony Środowiska w Zjednoczonej Europie”, Politechnika Szczecińska, Wydział budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki, Szczecin – Norymberga 2 – 5 czerwca 2005 s. 53-58
 • Majer S., Zagęszczalność gruntów niespoistych a wskaźnik jednorodności uziarnienia IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Poznań 3 - 4 września 2009, Wydawnictwo Fundacji Na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej 2009, s. 446-455,
 • Majer S., Znaczenie doboru wartości parametrów geotechnicznych gruntów przy obliczaniu stateczności na terenach osuwiskowych, Materiały konferencyjne – Osuwiska w budownictwie komunikacyjnym”, Zakopane 13-14 kwietnia 2000, vol. 1, s. 77–85.
 • Majer S., Bobkiewicz J., Wpływ zawartości pyłów w kruszywie podbudowy na uszkodzenie konstrukcji nawierzchni drogowej. XV Seminarium Naukowe z cyklu regionalne problemy ochrony środowiska „Geotechnika w projektach wspieranych przez Unię Europejska na Pomorzu Zachodnim”, Politechnika Szczecińska, Katedra Geotechniki, Tuczno 6 – 7 lipca 2007 s. 13-20
 • Majer S., Budziński B., Ocena nośności nawierzchni dróg o niewielkim obciążeniu ruchem belką Benkelmana, Magazyn Autostrady, 4/2015 s. 44-49
 • Majer S., Czarnecki J., Potrzeba weryfikacji sieci dróg wojewódzkich na przykładzie województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, Magazyn Autostrady, 11/2014 s. 24-28
 • Majer S., Dubrawa Z., Pysiak K., Badania szyn tramwajowych 60R2 gatunku R260 i R340GHT w aspekcie pęknięć spawów termitowych, Awarie budowlane: zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcje: XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna red. Maria Kaszyńska Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 s. 693-704
 • Majer S., Kowalów M., Uwagi do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących robót ziemnych. I Kongres Drogowy ”Lepsze drogi – lepsze życie”, Polski Kongres Drogowy Warszawa 4 – 6 październik 2006 s. 387-394
 • Majer S., Seul C. (Katedra Geotechniki PS) Wpływ podłoża gruntowego na zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej na przykładzie drogi Cerkwica – Przybiernówko. XII SEMINARIUM NAUKOWE z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska w Ujściu Odry – „Środowisko w Świetle Dyrektyw Unii Europejskiej”. Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Geotechniki, Kołobrzeg, 4 – 6 czerwca 2004 s. 65-70
 • Majer S., Sochanowski M., Przystanki autobusowe bez barier, Biuletyn Komunikacji Miejskiej Nr 116 (2010), 30-33
 • Majer S, Szmechel G., Posadowienie drogi dojazdowej w trudnych warunkach geotechnicznych, Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2015 s. 260-264,
 • Majer S., Szmechel G., Wykorzystanie keramzytu geotechnicznego do naprawy nasypów drogowych, Awarie budowlane: zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcje: XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna red. Maria Kaszyńska Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015 s. 379-386
 • Meyer Z., Szmechel G., Analiza możliwości analitycznej aproksymacji krzywej obciążenie – osiadanie z próbnych obciążeń statycznych pali, Inżynieria Morska i Geotechnika Tom 32 Zeszyt 3/2011
 • Meyer Z., Szmechel G., Metoda interpretacji próbnych obciążeń pali prefabrykowanych, 58 KN Krynica (2012 r.), Zeszyty Politechniki Rzeszowskiej.
 • Meyer Z., Szmechel G., Ocena możliwości wykorzystania próbnych obciążeń statycznych do ustalenia nośności pobocznicy i podstawy pala, Inżynieria i Inżynieria Morska i Geotechnika 3/2018s. 260-264,
 • Meyer Z., Szmechel G., Określenie oporów pobocznicy pala na podstawie próbnych statycznych obciążeń pala, Inżynieria Morska i Geotechnika, Tom 36 Zeszyt 3/2015
 • Meyer Z., Szmechel G., Praktyczne określenie związków pomiędzy parametrami krzywej obciążenie osiadanie w statycznym teście pala, Monografia XX Regionalne Problemy Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie, Katedra Geotechniki 2012.
 • Meyer Z., Szmechel G., Problemy zasad wymiarowania pali, Inżynieria Morska i Geotechnika Tom 36 Zeszyt 3/2015
 • Meyer Z., Szmechel G., Uwagi do obliczania osiadania dużych płyt fundamentowych, Inżynieria Morska i Geotechnika Tom 33 Zeszyt 2/2012
 • Mieczkowski P., Majer S., O niektórych wpływach ruchu drogowego na budynki na przykładzie ul. Jagiellońskiej. Inżynieria i Budownictwo 2001, nr 5, s. 298–301.
 • Mieczkowski P., Majer S., Budziński B., Heavy maintenance of concrete paved roads using the regional roads No. 102 and No. 142 as an example, Roads and Bridges - Drogi i Mosty 18 (2019) 25 – 38, DOI: 10.7409/rabdim.019.002
 • Mieczkowski P., Majer S., Budzińskie B., Potrzeba adaptacji kryterium francuskiego do projektowania nawierzchni podatnych i półsztywnych w Polsce, Magazyn Autostrady, 12/2017, 24-28
 • Orłowicz R., Tkacz. P., Bilko P., Metody badań wytrzymałości muru w budynkach istniejących, XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2011
 • Orłowicz R., Tkacz P., Buszkiewicz R., Wybrane sposoby oszacowania wytrzymałości muru w budynkach istniejących, Przegląd Budowlany 06/2018
 • Orłowicz R., Tkacz P., Gil Z., Przemurowania murów – wybrane zagadnienia, Inżynier Budownictwa 07/2016
 • Orłowicz R., Tkacz P., Gorszkow A., Stateczność i termoizolacyjność ścian zewnętrznych pozostawionych po rozebraniu kamienic, Izolacje 01/2019
 • Orłowicz R., Tkacz. P., Nowak R., Wybrane zagadnienia określenia wytrzymałości cegły w istniejących budynkach murowych, Przegląd Budowlany Nr 4/2011, ISSN 0033-2038
 • Orłowicz R., Tkacz. P., Niekonwencjonalne sposoby określania wytrzymałości cegły i zaprawy w istniejących murach, Materiały Budowlane, Nr 3/2013, ISSN 0137-2971
 • Orłowicz R., Tkacz P., Nośność i naprawa niejednorodnych ścian murowych budynków zabytkowych, Materiały Budowlane 12/2016
 • Orłowicz R., Tkacz. P., Określenie wytrzymałości zaprawy w istniejących budynkach murowych, Przegląd Budowlany Nr 1/2012, ISSN 0033-2038
 • Orłowicz R., Tkacz P., Wybrane sposoby określania wytrzymałości muru w budynkach istniejących, XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2019
 • Sołowczuk A., Majer S., Analiza przyczyn awarii ścianki szczelnej i doraźne zabezpieczenie systemu odwodnienia osuwiska Skarpy Skolwińskiej, Materiały konferencyjne – „Osuwiska w budownictwie komunikacyjnym”, Zakopane 13-14 kwietnia 2000, vol. 1, s. 67–76.
 • Stefańczyk B., Sołowczuk A., Majer S., Przyczyny awarii i technologia wymiany nawierzchni na Moście Cłowym w Szczecinie, Materiały konferencyjne Konferencji Awarie budowlane’99, Międzyzdroje 18-22 maja 1999, vol. 2 s. 519-526
 • Szmechel G., Majer S, Grochowski P.: IOP Conference Series Materials Science and Engineering. February 2019
 • G. Szmechel, A. Wojciechowski: Awaria południowo-wschodniej skarpy Zamku Książąt Pomorskich. XXVIII- Konferencja Awarie Budowlane: Szczecin Międzyzdroje. Maj 2017 s. 579-586
 • Szmechel G., Analiza nośności podstaw pali przemieszczeniowych z wykorzystaniem sondowania CPT, Monografia XXI Regionalne Problemy Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie, Katedra Geotechniki 2015
 • Szmechel G., The Meyer-Kowalow method as an alternative way of interpreting static tests of piles. 18th. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2018. June 2018
 • Szmechel G., Wzmocnienie gruntu kolumnami betonowymi jako alternatywa dla głębokiej wymiany gruntu, Monografia XIX Regionalne Problemy Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie, Katedra Geotechniki 2012
 • Tkacz P., Analiza metod określania wytrzymałości zaprawy w istniejących murach, Praca zbiorowa, Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012
 • Tkacz P., Gil Z., Nowak R., Degradacja i naprawy lica zewnętrznych ścian murowanych, Dachy i Ściany – kwartalnik Nr 3 (60)/2010, ISSN 1644-2555