Co powinien zawierać projekt geotechniczny?

Każda większa inwestycja budowlana wymaga przygotowania projektu geotechnicznego. Jest to szczegółowa dokumentacja opisująca warunki gruntowe, na których powstaje nowy budynek. Dzięki niej inżynierowie posiadają informacje dotyczące rodzaju gruntu, stanu wód gruntowych oraz prognozowanych zmian w strukturze terenu, które mogą wystąpić w wyniku obciążenia go budowlą. Jakie dokładnie dane i wytyczne powinny znaleźć się w projekcie geotechnicznym?

Projekt geotechniczny to nie tylko cyfry 

Projekt geotechniczny przygotowuje się w oparciu o szczegółowe badania geotechniczne prowadzone przez firmy zatrudniające specjalistów w zakresie geologii i hydrogeologii. W dokumentacji projektu geotechnicznego muszą znaleźć się wszystkie elementy określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.12 r. W projekcie powinny zatem znaleźć się:

  • obliczenia dotyczące parametrów geotechnicznych,
  • dane określające nośność podłoża, jego stateczność oraz stopień osiadania,
  • prognozy zmian w gruncie, które mogą mieć miejsce po ukończeniu inwestycji,
  • dane określające częściowe współczynniki bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych,
  • opis oddziaływań gruntowych,
  • dane i wytyczne niezbędne do przygotowania projektu fundamentów,
  • opis badań niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej jakości robót ziemnych i robót geotechnicznych,
  • model obliczeniowy podłoża gruntowego,
  • określenie negatywnego wpływu wód gruntowych na obiekt budowlany oraz propozycje jego zabezpieczenia,
  • określenie niezbędnych działań monitorujących, umożliwiających wczesne wykrywanie zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas trwania robót budowlanych, w ich następstwie, lub podczas użytkowania obiektu.

Jak wynika z powyższego zestawienia projekt geotechniczny to nie tylko cyfry, lecz także opisy, analizy, specyfikacje, prognozy, wytyczne i propozycje zabezpieczeń. Każdy element projektu ma wpływ na bezpieczeństwo i powodzenie inwestycji. Dlatego zebranie danych należy oddać w ręce doświadczonych specjalistów. Nasze Laboratorium Drogowe świadczy usługi geotechniczne na najwyższym poziomie. Zapraszamy do kontaktu.