Jak ważna jest kontrola betonu na budowie?

Jednym z niezwykle istotnych czynników, które wpływają na stabilność i trwałość nowo stawianych budynków, są wykorzystane do ich budowy materiały. Odpowiedni skład i optymalna konsystencja surowców zapewnia wytrzymałość fundamentów, ścian oraz stropów na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i klimatycznych, jak również na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku zaopatrywania się w materiały budowlane od zewnętrznych dostawców warto przy tej okazji zlecić wykonanie specjalistycznych badań kontrolnych betonu używanego na budowie – pobranie już niewielkich próbek pozwala ocenić m.in. strukturę, skład czy zawartość powietrza w danej mieszance. Tym sposobem można sprawdzić jakość zakupionych produktów bądź ich zgodność z opisem producenta, ale też zastosowanie w praktyce i zachowanie już po wykonaniu budynku.

Na czym polega badanie betonu?

Pobieranie i badanie próbek betonu powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel laboratorium, które specjalizuje się w obsłudze realizowanych inwestycji budowlanych. Badania należy wykonywać przy pomocy odpowiedniego sprzętu, a także z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm prawnych. Przekazanie do analizy próbek świeżego betonu prosto z budowy ma na celu kontrolę poprawności użytych receptur oraz zestawienie właściwości użytego materiału z projektowanymi wymaganiami. Parametrami betonu poddawanymi bezpośredniej ocenie są m.in.:

- nasiąkliwość – wskazuje na ilości wody, jaką beton jest w stanie zaabsorbować aż do całkowitego wypełnienia porów;

- przepuszczalność oraz głębokość penetracji wody pod ciśnieniem – jeśli wynik będzie niezadowalający, poprawa wodoszczelności nastąpi poprzez zaprojektowanie składu mieszanki oraz wybór technologii realizacji inwestycji, by uzyskany kompozyt charakteryzował się odpowiednio niską zawartością porów kapilarnych;

- mrozoodporność – odpowiada za to, czy beton spełnia założone parametry odporność na działanie mrozu;

- wytrzymałość na ściskanie – określa potencjalną wytrzymałość wbudowanego betonu;

- wytrzymałość na zginanie betonu i rozciąganie przy rozłupywaniu – jest to istotna właściwość dla betonu, który ma służyć jako materiał do wykonania nawierzchni drogowej lub lotniskowej.

Dlaczego warto przeprowadzać badania betonu na budowie?

Należy pamiętać, że badania świeżej mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego, które są wykonywane na bazie próbek pobranych z budowy, nie są tożsame z badaniami zgodności, jakie producent materiałów ma obowiązek przeprowadzać w ramach zakładowej kontroli produkcji. Istotne jest bowiem to, aby stwardniały beton spełniał wskazane parametry projektowe ściśle związane z bezpieczeństwem użytkowania konkretnej konstrukcji. Kontrola parametrów betonu na budowie pozwala zatem zminimalizować ryzyko oddania do użytku inwestycji, która nie będzie spełniać zakładanych kryteriów. Jeśli jednak beton zostanie przygotowany i użytkowany w niewłaściwy sposób, będzie się to wiązać z wystąpieniem wielu problemów – inwestycja może stać się źródłem reklamacji, sądowych sporów czy w skrajnych przypadkach nawet miejscem katastrofy budowlanej.

Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.o. oferuje profesjonalną pomoc w sprawach związanych z oceną zgodności różnorodnych parametrów fizykochemicznych w kontekście stosowania gotowej mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu. Realizowane badania w zakresie analizy parametrów wytrzymałościowych oraz trwałościowych są wykonywane na podstawie obowiązujących norm z serii PN-EN. Pracownicy gwarantują kompleksową obsługę zarówno na etapie pobierania próbek, jak i dalszego oznaczania wskazanych parametrów mieszanki betonowej w znajdującym się w Szczecinie laboratorium. Jednocześnie zapewniają oni doradztwo na każdym etapie realizacji danej inwestycji celem optymalizacji ostatecznego składu mieszanki zgodnie z zakładanymi przez inwestora kryteriami. Umożliwia to bieżącą kontrolę powstającej budowli, sprawne wprowadzanie korekt do projektu, a tym samym minimalizację ryzyka zastosowania mieszanki o nieprawidłowych parametrach.