O czym świadczy certyfikat akredytacji PCA?

Polskie Centrum Akredytacji jest ogólnopolską jednostką akredytującą, która prowadzi działalność na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku wydanej w dniu 13.04.2016 r. Instytucja jest nadzorowana przez ministra ds. gospodarki i ma status państwowej osoby prawnej. PCA akredytuje funkcjonowanie i prowadzi nadzór nad laboratoriami badawczymi, wzorcującymi, medycznymi, jednostkami inspekcyjnymi, certyfikującymi wyroby, systemy zarządzania i osoby, organizatorami badań biegłości oraz weryfikatorami EMAS i GHG. Misją PCA jest wpływ na rozwój gospodarczy kraju poprzez niwelowanie barier technicznych w obrocie towarowym oraz ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

Jakie korzyści wiążą się z posiadaniem certyfikatu akredytacji PCA?

Posiadanie certyfikatu akredytacji PCA niesie ze sobą szereg korzyści zarówno dla akredytowanych jednostek, jak i konsumentów. Przede wszystkim zaświadcza o działaniu wedle uczciwej praktyki rynkowej oraz potwierdza kompetencje. Co więcej, zwiększa atrakcyjność jednostek na rynku krajowym i międzynarodowym. W stosunku do konsumentów jest podstawą do budowania zaufania w oparciu o jakość i bezpieczeństwo dostępnych wyrobów i usług. Certyfikat zapewnia też o wiarygodności wyników oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem, na podstawie których mogą być podejmowane wiążące w tych kwestiach decyzje.

Korzyści z akredytacji odnoszą się również dla ogółu przemysłu i biznesu. Mianowicie organizacje nie muszą samodzielnie weryfikować kompetencji dostawcy usług, gdyż jego wiarygodność i rzetelność jest potwierdzona przez jednostkę państwową. Uzyskany certyfikat jest też swego rodzaju przepustką do rozszerzenia działań poza granice kraju, szczególnie na obszarze UE. Podmioty mogące się pochwalić taką akredytacją i udzielające precyzyjnych analiz niewątpliwie mają wpływ na poprawę jakości dostępnych na rynku wyrobów i usług. Świadectwo PCA jest również gwarantem działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w wymienionych obszarach ochrony.

Jak wygląda uzyskanie akredytacji?

Posiadanie certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji nie jest obowiązkowe. Jedyną wyjątkową sytuacją, w której jego posiadanie jest obligatoryjne, jest ubieganie się o notyfikację. Mimo wszystko w interesie jednostek, przeprowadzających analizy i badania w obszarach związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska takich jak np. laboratoria budowlane czy drogowe, jest  zabieganie o potwierdzenie kompetencji. Taki certyfikat nie tylko podnosi prestiż danych przedsiębiorstw, ale także jest weryfikatorem rzetelności oferowanych usług. Jednym z tego rodzaju laboratoriów akredytowanych jest Laboratorium Drogowe Szczecin Sp.z.o.o oferujące najwyższą jakość m.in. badań gruntowych, geotechnicznych czy geologicznych.