Obsługa laboratoryjna inwestycji budowlanych

Specjalizujemy się w obsłudze laboratoryjnej inwestycji budowlanych, a związane z tym zadania realizujemy kompleksowo na rzecz klientów z całej Polski. Jesteśmy niezależnym laboratorium drogowym, z doświadczeniem w obsłudze inwestycji prowadzonych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Zapewniamy m.in. stałą kontrolę jakości używanych do budowy materiałów takich jak beton, kruszywa, mieszanka mineralno-asfaltowa czy prefabrykaty betonowe. Pomagamy w ten sposób dobrze ulokować inwestowane w budowę obiektów kubaturowych, dróg czy też mostów pieniądze, ułatwiając naszym klientom m.in. wybór najlepszych surowców i ich dostawców. Tworzymy zespół doskonale przygotowanych do swojej pracy fachowców i mamy odpowiednie zaplecze techniczne, aby móc zorganizować laboratorium polowe, które na bieżąco będzie wspierać realizację inwestycji drogowych lub budowlanych. Nie wysyłamy próbek do innych laboratoriów w kraju, co pozwala na maksymalne skrócenie terminów obsługi powierzanych nam zleceń.Podstawowe badania laboratoryjne i polowe wykonywane przez Laboratorium Drogowe Szczecin:

BADANIA GRUNTÓW I KRUSZYW
 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu Is metodą Proctora
 • Oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego wopt i rdmax
 • Badanie stopnia zagęszczenia ID gruntów niespoistych sondą dynamiczną lekką/średnią DPL/DPM
 • Badanie stopnia zagęszczenia ID gruntów niespoistych sondą dynamiczną ciężką DPH
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie tmax gruntów spoistych sondą SLVT
 • Badanie przydatności materiału do robót ziemnych
 • Oznaczenie składu granulometrycznego - analiza areometryczna
 • Oznaczenie składu granulometrycznego - analiza sitowa
 • Oznaczenie wilgotności naturalnej gruntu wn
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego WP
 • Oznaczenie Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBR
 • Oznaczenie kapilarności biernej Hkb
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
 • Oznaczenie zawartości części organicznych Iom
 • Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie bezpośredniego ścinania dla gruntów niespoistych
 • Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie bezpośredniego ścinania dla gruntów spoistych
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowym. Badania z konsolidacją – ścinanie w warunkach z odpływem CD(3 próbki)
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowym. Badania z konsolidacją – ścinanie w warunkach bez odpływu CU(3 próbki)
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowym. Badanie bez konsolidacji i bez odpływu UU(3 próbki)
 • Wyznaczanie sztywności początkowej gruntów, G0 i E0 na podstawie pomiaru prędkości fal akustycznych
 • Oznaczenie współczynnika filtracji k w aparacie o zmiennym naporze
 • Oznaczenie współczynnika filtracji k w aparacie trójosiowym
 • Oznaczenie współczynnika filtracji k rurką Kamińskiego
 • Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności w aparacie ZWKII
 • Oznaczenie pH
 • Oznaczenie edometrycznego modułu ściśliwości gruntu M dla gruntów mineralnych
 • Oznaczenie edometrycznego modułu ściśliwości gruntu M dla gruntów organicznych
 • Wyznaczenie ciśnienia pęcznienia
 • Badanie przydatności materiału na podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
 • Badanie przydatności materiału na podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - badanie pełne zgodnie z WT-4
 • Oznaczenie składu granulometrycznego, zawartości pyłów, zawartości nadziarna wraz z klasyfikacją kruszywa
 • Oznaczenie zawartości wody w kruszywie
 • Oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego wopt i rdmax
 • Ocena zawartości drobnych cząstek - wskaźnik piaskowy SE(10)
 • Oznaczenie Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBR po 4 dobach namaczania
 • Oznaczenie udziału ziarn przekruszonych lub łamanych
 • Oznaczenie kształtu ziarn - wskaźnik płaskości
 • Oznaczenie kształtu ziarn - wskaźnik kształtu
 • Ocena zawartości drobnych cząstek - błękit metylenowy MBF
 • Oznaczenie odporności na rozdrabnianie LA
 • Oznaczenie odporności na ścieranie MDE
 • Oznaczenie gęstości ziarn
 • Oznaczenie nasiąkliwości
 • Oznaczenie mrozoodporności
 • Oznaczenie gęstości nasypowej
 • Oznaczenie gęstości w stanie luźnym i utrzęsionym
 • Opis petrograficzny
 • Oznaczenia chemiczne dla kruszyw z recyklingu
 • Oznaczenie Wskaźnika Nośności IPI
 • Oznaczenie pęcznienia liniowego
 • Oznaczenie granic Atterberga gruntów spoistych metodą Cassagrande
 • Oznaczenie granic Atterberga gruntów spoistych penetrometrem stożkowym
 • Odbiór wykopu przez uprawionego Geologa
 • Badanie nośności płytą statyczną VSS
 • Pomiar ugięć sprężystych ugięciomierzem belkowym Benkelmana
 • Badanie nośności płytą dynamiczną EVD
 • Wyznaczenie parametrów konsolidacji
 • Odwiert geologiczny nierurowany
 • Odwiert geologiczny rurowany
 • Pobór próby o nienaruszonej strukturze NNS
 • Sondowanie CPTu
 • Oznaczenie współczynnika podatności podłoża k
 • Badanie agresywności wody wobec betonu

BADANIA ŚWIEŻEJ MIESZANKI BETONOWEJ I STWARDNIAŁEGO BETONU:
 • Oznaczenie gęstości oraz wytrzymałości na ściskanie
 • Kompleksowa obsługa betonowania (pobranie próbek do badań, oznaczenie konsystencji, zawartości powietrza, gęstości i temperatury)
 • Oznaczenie konsystencji metodą opadu stożka
 • Oznaczenie konsystencji metodą stolika rozpływowego
 • Oznaczenie konsystencji betonu samozagęszczalnego metodą rozpływu stożka
 • Oznaczenie zawartości powietrza
 • Oznaczenie gęstości mieszanki betonowej
 • Oznaczenie temperatury
 • Oznaczenie zawartości włókien stalowych
 • Oznaczenie czasu wiązania cementu/zaprawy
 • Oznaczenie nasiąkliwości
 • Oznaczenie przepuszczalności wody przez beton
 • Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem
 • Oznaczenie odporności betonu na działanie mrozu
 • Oznaczenie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej
 • Oznaczenie liczby odbicia metodą sklerometryczną - młotek Schmidta
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu
 • Wykonanie odwiertu w elementach betonowych (np. posadzka, strop) o średnicy do 100 mm
 • Wykonanie odwiertu w elementach betonowych (np. posadzka, strop) o średnicy powyżej 100 mm
 • Wykonanie odwiertu w elementach betonowych (np. posadzka, strop) o średnicy powyżej 160 mm
 • Wykonanie odwiertów rdzeniowych, docięcie i przygotowanie próbek do badań poprzez szlifowanie, oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
 • Oznaczenie grubości powłoki
 • Oznaczenie karbonatyzacji (Rainbow Test)
 • Oznaczenie wytrzymałości na odrywanie metodą pull – off
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie gruntocementu f=h=80 mm wraz z pobraniem i pielęgnacją
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie gruntocementu f=100, h=120 lub f=150, h=120 mm wraz z pobraniem i pielęgnacją
 • Oznaczenie ilości dozowanego spoiwa
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie elementów murowych
 • Oznaczenie gęstości netto/brutto elementów murowych
 • Badania galanterii betonowej wraz z przygotowaniem próbek do badań

BADANIA MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH:
 • Oznaczenie zawartości asfaltu (ekstrakcja) wraz z określeniem uziarnienia
 • Oznaczenie zawartości asfaltu lanego (ekstrakcja) wraz z określeniem uziarnienia
 • Oznaczenie gęstości MMA i zawartości wolnych przestrzeni
 • Pobranie próbki MMA do oznaczeń laboratoryjnych w trakcie układania
 • Formowanie próbki Marshalla wraz z określeniem gęstości objętościowej
 • Oznaczenie właściwości ułożonej warstwy (gęstość, zagęszczenie, zawartość wolnej przestrzeni w warstwie, wysokość próbki)
 • Oznaczenie sczepności międzywarstwowej
 • Oznaczenie ilości emulsji - skropienie
 • Oznaczenie odporności mieszanki na działanie wody i mrozu - ITSR
 • Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltu metodą Pierścień i Kula
 • Oznaczenie odporności na deformacje trwałe (mały koleinomierz)
 • Oznaczenie penetracji asfaltu
 • Oznaczenie penetracji asfaltu lanego
 • Ocena zawartości drobnych cząstek - błękit metylenowy MBF
 • Pomiar temperatury nawierzchni
 • Uzupełnienie otworów po odwiertach masą na zimno
 • Pomiar ugięć sprężystych ugięciomierzem belkowym Benkelmana
 • Pomiar równości podłużnej planografem
 • Pomiar równości podłużnej - wskaźnik IRI
 • Pomiar współczynnika tarcia - SRT-3
OBSŁUGA BETONOWANIA
BADANIE STOPNIA ZAGĘSZCZENIA
ODWIERTY W BETONIE
BADANIE NOŚNOŚCI PŁYTĄ VSS
BADANIE SONDĄ LEKKĄ
ODWIERTY W KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
BADANIE MROZOODPORNOŚCI BETONU
BADANIE PROCTORA
BADANIE KONSYSTENCJI BETONU
BADANIE STYROPIANU
BADANIE ASFALTU LANEGO
BADANIE NOŚNOŚCI
BADANIE NOŚNOŚCI PŁYTĄ STATYCZNĄ VSS
ODWIERTY W NAWIERZCHNI
BADANIE WILGOTNOŚCI POSADZKI
BADANIE PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
BADANIE NOŚNOŚCI VSS
LABORATORIUM BUDOWLANE
BADANIE PŁYTĄ DYNAMICZNĄ
BADANIE MŁOTKIEM SCHMIDTA
BADANIA BETONU
BADANIE NOŚNOŚCI PŁYTĄ DYNAMICZNĄ
OBSŁUGA BETONOWANIA
BADANIA KOLUMNY DSM
LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
BADANIA KOMISYJNE
BADANIE NOŚNOŚCI PŁYTĄ VSS
BADANIA GRUNTU POD POSADZKĄ