Zarząd

dr inż. Stanisław Majer
 Prezes Zarządu Laboratorium Drogowego Szczecin Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej specjalności Drogi, Ulice i Lotniska. Specjalista w zakresie badań materiałów drogowych i nawierzchni. W roku 2006 obronił pracę doktorską na temat badania wpływu minerałów ilastych na grunty spoiste. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ZAP/0190/PWOD/09. Główne zainteresowania zawodowe to projektowanie konstrukcji, nawierzchni, wzmocnienia podłoża gruntowego pod nawierzchnie i nasypy drogowe. Autor licznych opracowań, opinii, projektów i ekspertyz w zakresie budownictwa drogowego. Doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. sprawowanie obowiązków inspektora ds. materiałowych na licznych kontraktach m.in. Przebudowa autostrady A-6, Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej Nr 10 Szczecin – Bydgoszcz, Budowa Drogi ekspresowej S3 Gorzów Wlkp.- Międzyrzecz, Budowa drogi ekspresowej S3 oraz liczne projektach kolejowe.

dr inż. Grzegorz Szmechel 
Wiceprezes Zarządu Laboratorium Drogowego Szczecin Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie specjalności Drogi, Ulice i Lotniska. Główny obszar jego działalności inżynierskiej to szeroko pojęta geotechnika i aspekty związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego. Na początku kariery zawodowej zatrudniony w Laboratorium w charakterze laboranta, następnie technologa i inżyniera geotechnika. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu nośności fundamentów palowych i nowoczesnych metod ulepszania podłoża gruntowego. Wieloletni pracownik Katedry Geotechniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Autor lub współautor 14 publikacji, wielu opracowań i projektów technicznych z zakresu geotechniki. Członek Polskiego Komitetu Geotechniki.

dr inż. Piotr Tkacz
Wiceprezes Zarządu Laboratorium Drogowego Szczecin Sp. z o.o. 
Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej specjalności Drogi, Ulice i Lotniska. Związany z badaniami laboratoryjnymi i terenowymi od początku swojej kariery zawodowej, którą rozpoczął jeszcze podczas studiów. Wieloletni pracownik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdzie w 2015 roku obronił pracę doktorską. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane z pracą w laboratorium. Specjalista w zakresie badań gruntów, kruszyw, betonów i prefabrykatów betonowych. Podczas swojej dotychczasowej pracy w kierował zespołem prowadzącym kompleksową obsługę laboratoryjną inwestycji drogowych, kubaturowych, kolejowych, a także hydrotechnicznych. Doświadczenie zdobywał również jako Główny Technolog ds. materiałowych na kontraktach autostradowych. Autor lub współautor 11 publikacji i 4 patentów na wynalazek.